Smoothies & Bubble Tea

Tea Flavors 4

Almond
Jasmine Green
Mango
Milk
Peach
Strawberry
Taro
Thai
Peach Mango
Almond & Taro

Smoothies 5

Want bubbles? Just ask!
Honey Dew
Mango
Peach
Peach Mango
Strawberry
Strawberry Banana
Taro
Tropical
(Mango, Peach, Pineapple)
Strawberry Mango
Strawberry Peach
Almond & Taro